Nová generace softwaru pro správu trendů

TrendWorX64

TrendWorX64 Co Je TrendWorX64?

TrendWorX™64  je nástroj pro sběr dat celého výrobního podniku, jejich ukládání, zobrazování pomocí grafů, reporting a analýzu. TrendWorX64 nabízí nástroje, které potřebujete pro zobrazení trendů a grafů v reálném čase a historickém módu s použitím relačních databází. 

TrendWorX64 konfigurátor
TrendWorX64 konfigurátor je založen na nové generaci tollkitů a součástí nového GENESIS64  Workbench. TrendWorX64 konfigurátor podporuje seskupení podle databází a ukládaných skupin. Konfigurujte  hierarchickou strukturu a rychle importujte tagy pomocí průvodce importem tagů.

TrendWorX64 prohlížeč
Zobrazujte jak real-time, tak historické trendy s využitím TrendWorX64 prohlížeče. Umístěte prohlížeč do libovolné obrazovky GraphWorX64 nebo rozvržení Worbench, aby jste zobrazili operátorům data, která potřebují, ve vizuálně intuitivní podobě. Vyberte si z několika typů grafů jako je čárový, plošný, sloupcový, kruhový a koláčocý. Vyberte si styl, který odpovídá vaší aplikaci a nejlépe poskytuje informaci operátorům. Rychle konfigurujte záložky a grafy a jednoduše ťak umožňete přístup k informaci.

Charasteristika a Výhody

  Pruvodce importem tagu
Ušetrete cas pri konfiguraci velkého poctu dat s použitím pruvodce pro import dat, pricemž rychle a jednoduše priradíte jména a automatické pojmenování datových tagu.

  Store and Forward
Použijte tuto vlastnost, aby jste ochránili vaše data pred výpadkem síte. Store and Forward umožnuje, aby se data uchovávala v TrendWorX loggeru do doby než mohou být preposlána do centrálního úložište.

  Skupiny ukládání
Spravujte vaše data s nastavením pevného intervalu ukládání, sledování dávek, ukládání podle podmínek zacátku a konce a správy tabulek.

  Ovládání v runtime
Prejdete na vyšší úroven pri používání trendu s použitím funkcí jako jsou nastavení periody trendu, zmrazení trendu, exportování dat pera nebo statistiky a priblížení se pro získání více informací.

  Režim zmrazení v runtime
Použijte režim zmrazení, aby jste pozastavili živá data a poté prohlížejte data s použitím vhodného posuvníku výberu periody.

 Store and Forward
Pro prípady roptýlených databází, kdy je TrendWorX64 Logger umísten centrálne a další je umísten vzdálene, je vhodné použít Store and Forward, abychom zajistili kontinuitu ukládání v prípade selhání síte. Jakmile bude porucha odstranena a vzdálený logger má sítové pripojení, všechna data, která byla ukládána, budou preposlána centrálnímu loggeru pro uložení.

 Ukládací skupiny
Konfigurujte rychlost sberu a nastavení výpoctu periody až na úrovni milisekund. Pri konfiguraci ukládacích skupin muže uživatel specifikovat nastavení zacátku a konce podle podmínek intervalu nebo ukládacího casu. Správa tabulek umožnuje vytváret nové tabulky s použitím stejných parametru. Použijte vynucené ukládání podle intervalu a sledování dle dávek, aby data byla organizována optimálne podle vaší aplikace.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS64 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!